رژه موتوری نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان خاتم برگزار شد

رژه موتوری نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان خاتم برگزار شدبه گزارش روابط عمومی