رئيس دادگستري شهرستان خاتم:خواستار محاكمه عوامل اغتشاشات اخير و جلوگيري از عامل غيرقانوني مشابه شدند.

رئيس دادگستري شهرستان خاتم:خواستار محاكمه عوامل اغتشاشات اخير و جلوگيري از عامل غيرقانوني مشابه شدند.


رئيس دادگستري شهرستان خاتم:خواستار محاكمه عوامل اغتشاشات اخير و جلوگيري از عامل غيرقانوني مشابه شدند.

 حجت الاسلام دهقان دهنوي خاطرنشان ساخت :كساني كه مردم را دعوت به تجمع غيرقانوني نمودند وحاضرنشدند به حكم قانون سرفرود آورند آنان بدون استثنا بدون توجه به موقعيت سياسي و اجتماعي همگي  مسئول و شريك درتمام جرائم و آشوب هاي اخير بوده و بايدجوابگو باشند.

اين مقام مسئول تصريح نمود:دادستاني كل كشور به عنوان مدعي العموم وظيفه قانوني دارد درجهت حفظ و صيانت ازحقوق ملت وحفظ انقلاب اسلامي تمام آنها را به ميز محاكمه بكشاند تا همه اين عوامل ، مجازات اقدامات نسنجيده خود را تحمل كنند و نيز درس عبرتي براي ديگران باشند.

رستگارخبرنگارشهرستان خاتم