شناسه : 345342
آخرین روز ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی

روزی پر مشغله برای اعضای ستاد انتخابات شهرستان خاتم


امروز روزی پر مشغله برای اعضای ستاد انتخابات شهرستان خاتم بود زیرا بیشتر داوطلبان شرکت در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی ثبت نام خود را به آخرین ساعات باقی مانده موکول کرده اند. پیش بینی ها حکایت از این دارد که تا ساعات پایانی نیز کاندیداها برای ثبت نام به فرمانداری شهرستان خاتم مراجعه کنند.  
آخرین روز ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی

امروز روزی پر مشغله برای اعضای ستاد انتخابات شهرستان خاتم بود زیرا بیشتر داوطلبان شرکت در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی ثبت نام خود را به آخرین ساعات باقی مانده موکول کرده اند.

پیش بینی ها حکایت از این دارد که تا ساعات پایانی نیز کاندیداها برای ثبت نام به فرمانداری شهرستان خاتم مراجعه کنند.

 

آدرس کوتاه :