رشد باسوادی شهرستان خاتم 5/98درصد است

رشد باسوادی شهرستان خاتم 5/98درصد است


کارشناس مسئول سوادآموزی شهرستان خاتم؛

"محمد آذره" کارشناس مسئول سواد آموزی شهرستان در گفت و گو با روابط عمومی فرمانداری خاتم درآستانه تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره) با ببان مطلب فوق  خلاصه ای از فعالیت های نهضت سواد آموزی شهرستان خاتم از هفتم دیماه سال 90تا هفتم دیماه را اعلام نمود

آذره یکی از مهمترین فعالیت های سواد آموزی خاتم تعیین تکلیف 813نفر از افرادی که در تنظیم فرم های اقتصادی خانوار جهت دریافت یارانه بیسواد اعلام گردیده بودند،با تلاش وهمکاری آموزشیاران شهرستان وضعیت این تعداد از افراد مشخص گردید که تعدادی مدرک از آموزش وپرورش ،تعدادی از نهضت سواد آموزی دریافت کرده بودند و همچنین تعدادی ازاین افراد آموزش ناپذیر تحت پوشش بهزیستی و تعدادی هم مهاجر نامشخص و تعدادی اندکی هم بیسواد تعیین تکلیف گردید.

وی افزود:برای جوابگوی به مسولین وشهرستانی برای تعیین تکلیف 813نفر کتابچه ای تحت عنوان مجموعه مستندات پلایش شاخص سواد بانک شناسائی اسمی در2نسخه تنظیم گردید که یک نسخه به استان ارسال و یک نسخه درشهرستان موجود می باشد.

کارشناس مسول سواد آموزی خاتم ادامه داد: با توجه به ساختار جدید آموزشی نهضت سواد آموزی برای 54نفر از آموزشیارن شهرستان دوره آموزشی تحت عنوان دوره تحلیل وروش تدریس کتاب و1و2به مدت 36ساعت برگزار گردید.

وی اظهارداشت:درنیمه دوم سال 90تعداد 14کلاس سواد آموزی و10کلاس دوره تحکیم درسطح شهرستان تشکیل ودرمجموع تعداد 177نفر سواد آموز درکلاسها شرکت نموده اند.