شناسه : 147122525

رسیدگی به فضای مجازی، دستورکارشورای فرهنگ عمومی شهرستان خاتم


جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خاتم به ریاست جعفری امام جمعه با حضورفاضلی فرماندار،معاون سیاسی امنیتی وسایر اعضاء در محل فرمانداری تشکیل گردید.

جعفری امام جعه شهرستان در آغاز ضمن پرداخت به اهمیت مقوله فرهنگ ، وی درخصوص دستور کارجلسه پیرامون آسیب شناسی ووضعیت فضای مجازی در شهرستان تاکید نمود.

فرماندار خاتم با توجه به اهمیت شبکه فضای مجازی در سطح شهرستان در جهت افزایش سواد رسانه ای مردم وبالابردن اطلاعات ایشان عنوان نمود: فرهنگ استفاده صحیح ازاین فضا وفن آوری های نوین رادرجهت بهرمندی هرچه بیشترضروری  دانست.

بحث وتبادل اطلاعات  ،دقت، وکم هزینه بودن از دیگر مزایای استفاده ازاین فضای مجازی بود که توسط ایشان برشمرد.

فاضلی بیان کرد: همچنین باتوجه به سیاست های دولت مبنی بر حقوق شهروندی این محیط را مکانی برای بیان عملکرد و همچنین نقد منصفانه دانست


آدرس کوتاه :