رزومه فرجام فاضلی، فرماندار شهرستان خاتم

رزومه فرجام فاضلی، فرماندار شهرستان خاتم