شناسه : 361530
راه اندازی دوره هاي تحصيلي شبانه در آموزشكده كشاورزي شهرستان خاتم

راه اندازی دوره هاي تحصيلي شبانه در آموزشكده كشاورزي شهرستان خاتم


راه انداري دوره هاي تحصيلي شبانه در سه رشته تكنولوژي توليدات باغي ،تكنولوژي زراعي و مرغداري صنعتي در آموزشكده كشاورزي شهرستان خاتم
راه اندازی دوره هاي تحصيلي شبانه در آموزشكده كشاورزي شهرستان خاتم
فرماندارخاتم گفت:با پيگيرهاي بعمل آمده مجوز راه ندازي دوره هاي تحصيلي شبانه در3 رشته تكنولوژي توليدات باغي ،تكنولوژي زراعي ومرغداري صنعتي براي آموزشكده امين شهرستان خاتم اخذ گرديد.
رئيس آموزش شهرستان خاتم همچنين اضافه كرد:با احتساب دانشجوياني كه دراين رشته ها درآموزشكده مشغول به تحصيل خواهند شد به زودي تعداددانشجويان اين آموزشكده دوبرابر مي شود واين تعداد از مرز 500نفرخواهدگذشت.وي همچنين از تلاشهاي مسئولين استاني ورييس وكادر آموزشي آموزشكده امين شهرستان تشكرنمودند.
آدرس کوتاه :