دیدار و دلجویی ازخانواده اهداء عضو شهرستان خاتم

دیدار و دلجویی ازخانواده اهداء عضو شهرستان خاتم میربهبودی دراین دیداربیان کرد:انسان ها ازابعاد مختلف میتوانند برای دیگران منشاء خیرو برکت باشند،یاجانی رانجات دهند،عمل خداپسندانه وارزشمندی که خانواده مرحوم خوانین ازروی شجاعت وانسانیت انجام داده اند وتصمیم به اهدای عضوبدن عزیزشان گرفتند باعث شد جان چند انسان نیاز مند رانجات  ودوباره امید را دربین این خانواده ها زنده نمایند قطعا این تصمیم وکارخداپسندانه برای مرحوم خوانین وخانواده محترم شان نزدخداوند متعال ارزشمند و دارای اجر ،ثواب وپاداش خواهد بود .

گفتنی است درپایان این دیداربااهداء لوح سپاس و تقدیر ازسوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان توسط دکتر زارع  ازشجاعت این خانواده تجلیل وقدردانی بعمل آمد.