دیدار وگفتگوی فاضلی فرماندار خاتم با میرحسینی رئیس دانشگاه پیام نور استان

دیدار وگفتگوی فاضلی فرماندار خاتم با میرحسینی رئیس دانشگاه پیام نور استان
در این دیدار که معاونین دانشگاه پیام نور استان نیز حضور داشتند مقرر شد مرکز تحقیقات علمی پیام نور خصوصا در حوزه کشاورزی در مرکز شهرستان راه اندازی شود.
در این خصوص قرار شد  طرح اولیه توسط کارشناسان آن دانشگاه تهیه تا جهت اخذ مجوز از دفتر مرکزی تهران اقدام لازم صورت پذیرد.
در این دیدار که صادق پناه فرماندار را همراهی کرده بود به پاره ای از توضیحات پیرامون هزینه های جاری پیام نور هرات اشاره که قرار شد کلیه اسناد مربوط به هزینه ها از سال ۹۵ تاکنون  تهیه و به مرکز یزد جهت تسویه حساب ارسال گردد.
میرحسینی ریاست دانشگاه پیام نور استان نیز گفت مصمم به تاسیس مرکز تحقیقات علمی در آن شهرستان هستیم و کلیه تجهیزات مرتبط با دانشگاه پیام نور در مرکز شهرستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ایشان خواستار همکاری هیئت امنای دانشگاه در جهت عملیاتی شدن برنامه مذکور شد.