دیدار میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با اهالی و کشاورزان روستاهای خوانسار و بوروئیه

دیدار میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با اهالی و کشاورزان روستاهای خوانسار و بوروئیه