شناسه : 336462

دیدار مدیر کل تأمین اجتماعی استان با فرماندار شهرستان خاتم در محل فرمانداری


در این دیدار و جلسه که در محل فرمانداری خاتم برگزار شد ابتدا آقای حق پرست با اشاره به وضعیت تأمین اجتماعی در شهرستان و تعداد مستمری بگیران و استفاده کنندگان از بیمه بیکاری دستئر استقرار نمایندگی تأمین اجتماعی در مروست را ابلاغ نمود . در این جلسه آقای شاه حسینی فرماندار خاتم نیز درخواست افزایش سهمیه مجوز بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی را مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت .

در این دیدار و جلسه که در محل فرمانداری خاتم برگزار شد ابتدا آقای حق پرست با اشاره به وضعیت تأمین اجتماعی در شهرستان و تعداد مستمری بگیران و استفاده کنندگان از بیمه بیکاری دستئر استقرار نمایندگی تأمین اجتماعی در مروست را ابلاغ نمود .
در این جلسه آقای شاه حسینی فرماندار خاتم نیز درخواست افزایش سهمیه مجوز بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی را مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت .
آدرس کوتاه :