دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان با فرمانددار شهرستان خاتم

دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان با فرمانددار شهرستان خاتم