شناسه : 146073057

دیدار فرماندهان ومدیران بسیجی باامام جمعه شهرستان خاتم


به مناسبت هفته بسیج ؛ میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار وسایر مسئولین باامام جمعه شهرستان خاتم دیدار نمودند.


آدرس کوتاه :