دیدار فرماندار شهرستان خاتم از خانواده های جانبازان مروست

دیدار فرماندار شهرستان خاتم از خانواده های جانبازان مروست