دیدار فرماندار خاتم با مدیر عامل آب و منطقه ای استان

دیدار فرماندار خاتم با مدیر عامل آب و منطقه ای استان