شناسه : 159516581

دیدار فرماندار خاتم بامدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان


نشست میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق کشاورزان ونمایندگان قنات نفس القریه مروست با جوادیان زاده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای به منظور درخواست کشاورزان در زمینه صدور مجوزحفرچاه اضطراری در مروست در راستای تامین آب کشاورزان بخصوص قنات نفس القریه درشرایط بحرانی و فصل تابستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: گفتنی است درحاشیه این نشست میربهبودی فرماندار خاتم، ضمن تشکر به مسائل مشکلات شهرستان در حوزه آب منطقه ای ازجمله پیگیری تامین اعتبار سد مروست، تکمیل سدخوانسار، افزایش تخصیص آب  مجتمع های گلخانه ای هرات مروست و چاهک، صدورحفر چاه اضطراری خوانسار ورفع  کمبود آب کارگاه تولید وبسته بندی کشمش فدوی  پرداخت.


آدرس کوتاه :