شناسه : 154085483

دیدار فاضلی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت گاز استان و معاونین آن شرکت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:تامین گاز واحدهای صنعتی و گلخانه ای شهرستان و همچنین پیگیری خوراک گاز واحد پروپیلن خاتم از موضوعاتی بود که توسط فاضلی فرمانداردر این نشست مطرح نمود.


آدرس کوتاه :