دیدار فاضلی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان

دیدار فاضلی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت توزیع برق استانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خااتم : تامین برق شهرک مسکونی چاهک_روشنایی سه راه خوانسار_جابجایی تیرهای برق سرچشمه هرات_روشنایی خیابان امام خمینی مروست و بلوار ترکان وهرابرجان و ساخت ساختمان اداره برق شهرستان از جمله موضوعاتی بود که دراین نشست مطرح گردید