شناسه : 21500342

دیدار زاده رحمانی، فرماندار خاتم با میرشفیع، معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی در تهران


زاده رحمانی، فرماندار خاتم با میرشفیع، معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی در تهران دیدار کرد. در این دیدار، زاده رحمانی به تشریح وضعیت راه های شهرستان و لزوم ایجاد و توسعه زیرساخت های روستاهای شهرستان از جمله راه پرداخت و میرشفیع نیز ضمن اظهار رضایت از عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در توجه به راه های روستایی، جهت کمک به احداث، بهسازی و روکش راه های روستایی خاتم اظهار علاقه و رغبت نمود. در ادامه این دیدار، معاون وزیر راه و شهرسازی دستور تامین قیر مورد نیاز راه های هرات - هرابرجان، بوروئیه - چنار ناز، کرخنگان- کر و تیه و همچنین راه چاهک - ولیعصر را صادر نمود.

زاده رحمانی، فرماندار خاتم با میرشفیع، معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی در تهران دیدار کرد.
در این دیدار، زاده رحمانی به تشریح وضعیت راه های شهرستان و لزوم ایجاد و توسعه زیرساخت های روستاهای شهرستان از جمله راه پرداخت و میرشفیع نیز ضمن اظهار رضایت از عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در توجه به راه های روستایی، جهت کمک به احداث، بهسازی و روکش راه های روستایی خاتم اظهار علاقه و رغبت نمود.
در ادامه این دیدار، معاون وزیر راه و شهرسازی دستور تامین قیر مورد نیاز راه های هرات - هرابرجان، بوروئیه - چنار ناز، کرخنگان- کر و تیه و همچنین راه چاهک - ولیعصر را صادر نمود.

آدرس کوتاه :