دیدار روسای ادارات شهرستان خاتم با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم

دیدار روسای ادارات شهرستان خاتم با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم