دیدار تعدادی از سرمایه گزاران با فرماندار خاتم

دیدار تعدادی از سرمایه گزاران با فرماندار خاتم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی دراین دیدار، ضمن تاکید بر ایجاد صنایع جوار معدنی به منظور ایجاد اشتغال و تولید،قول هر گونه همکاری با سرمایه گذاران  در جهت راه اندازی و رفع مشکلات عنوان شده از سوی آنان را داد.