دیدار باخانواده شهداء درهفته مبارک بسیج

دیدار باخانواده شهداء درهفته مبارک بسیجو درپایان دیدار با خانواده شهداء میربهبودی بهمراه سایر مسئولین درمراسم بدرقه اعزام کاروان خانواده شهداء شرکت نمود.