دیدار اعضای مجمع هم اندیشی با فرماندار خاتم

دیدار اعضای مجمع هم اندیشی با فرماندار خاتمخانم فلاحتی دبیر این مجمع دراین دیداراستفاده از ظرفیت وپتانسیل در بخش گردشگری، کشاورزی ، تلاش جهت رشد و توسعه کمی وکیفی در حوزه بهداشت و درمان ،تلاش جهت  تحکیم بنیاد خانواده (کنترل آسیب اجتماعی) ، تلاش جهت امنیت  و برقراری نشاط اجتماعی و حقوق شهروندی از اهداف مهم این مجمع دانست .