شناسه : 148492820

دیدار اعضای مجمع هم اندیشی با فرماندار خاتم


اعضای مجمع هم اندیشی شهرستان طی دیداری با فاضلی فرماندار خواستار تاسیس این مجمع جهت توسعه و رفاه اجتماعی شهرستان شدند.

خانم فلاحتی دبیر این مجمع دراین دیداراستفاده از ظرفیت وپتانسیل در بخش گردشگری، کشاورزی ، تلاش جهت رشد و توسعه کمی وکیفی در حوزه بهداشت و درمان ،تلاش جهت  تحکیم بنیاد خانواده (کنترل آسیب اجتماعی) ، تلاش جهت امنیت  و برقراری نشاط اجتماعی و حقوق شهروندی از اهداف مهم این مجمع دانست .


آدرس کوتاه :