شناسه : 144822783

دیداروگفتگوی فرماندارخاتم بارئیس جهادکشاورزی استان


فاضلی فرماندار خاتم دردیدارباسجادی پوررئیس سازمان جهادکشاورزی وسلیم معاون اموردام آن سازمان خواستار توجه جدی به این بخش باتوجه به پتانسیل خوب شهرستان درحوزه زراعی،باغبانی،اموردام وصتایع تبدیلی وتکمیلی شد.

گفتنی است:اجرای طرح های نوین آبیاری وانتقال آب کشاورزی درجهت افزایش بهره وری آب ازدیگرموضاعاتی بو دکه مورد تاکید قرارگرفت.
آدرس کوتاه :