دیدارنوروزی فرماندارشهرستان خاتم با امام جمعه بخش مروست

دیدارنوروزی فرماندارشهرستان خاتم با امام جمعه بخش مروست