شناسه : 140247721

دیدارفاضلی فرماندار خاتم با رئیس بیمارستان آیت الله خاتمی


در دیدار فرماندار خاتم باحیدری رئیس بیمارستان آیت الله خاتمی ضمن بیان مسائل و مشکلات مرتبط باحوزه درمان خواستار رسیدگی ویژه ازسوی وی شد.

  در این دیدار همچنین در خصوص سفر وزیر بهدا شت و دستا ورد های این سفر در حوزه های درمان بخصوص بیمارستان جدید هرات  مطالبی را عنوان ومقرر شد پیگیری های لازم در خصوص وا گذاری زمین و جانمایی کلینیک از سوی رئیس بیمارستان صورت گیرد


آدرس کوتاه :