شناسه : 144804079

دیداربخشدارمروست باامام جمعه ومسئولین کتابخانه های مروست درهفته کتاب وکتابخوانی


همزمان باهفته کتاب وکتابخوانی دیدارفلاحتی بخشدار،رئیس شورای شهر،شهردار ومسئولین کتابخانه های بخش مروست با امام جمعه وتبریک این مناسبت و ارائه گزارش عملکرد توسط مسئولین کتابخانه هاصورت گرفت


آدرس کوتاه :