دکتر رحیمی نسب مدیرکل بهزستی استان با فرماندار خاتم دیدار و گفتگوکرد.

دکتر رحیمی نسب مدیرکل بهزستی استان با فرماندار خاتم دیدار و گفتگوکرد.


دیدار مدیرکل بهزیستی استان با فرماندار خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین دیدار مدیر کل بهزیستی استان، درخصوص فعالیتهای گسترده سازمان توضیحاتی ارائه داد.

وی با برشمردن اعضای جامعه تحت پوشش سازمان ، خاطرنشان کرد:75درصد کارکنان ودست اندرکاران شاغل دراداره بهزیستی خاتم متخصص هستند ،وی همچنین اداره بهزیستی خاتم را حائز ررتبه برتر دراستان از لحاظ نیروی متخصص اعلام کرد.

مدیرکل بهزیستی استان توجه به سیاست کلی سازمان،مبنی برکاهش ورودی وافزایش خروجی را خاطرنشان ساخت و افزود:سازمان بهزیستی با نگاهی خاص به جامعه هدف خود تلاش دارد تا با توانمند نمودن مددجویان ، زمینه های فعالیت عادی دراجتماع را برای آنان فراهم کند.