ديدار فرماندار شهرستان خاتم با رئيس مجمع نمايندگان استان يزد

ديدار فرماندار شهرستان خاتم با رئيس مجمع نمايندگان استان يزددر اين ديدار در خصوص مسائل مختلف شهرستان (فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مشكلات خشكسالي) همچنين اولويت هاي شهرستان در بخش هاي مختلف از جمله پيگيري اعتبارات خشكسالي ،عمليات اجرايي سدهاي هرات و مروست ،گازرساني به مروست ،توسعه زيرساخت هاي شهرستان بحث و تبادل نظر گرديد.