ديدار فرماندار خاتم با مسئولين جايگاه هاي سوخت رساني در شهرستان

ديدار فرماندار خاتم با مسئولين جايگاه هاي سوخت رساني در شهرستانفرماندار خاتم  در اين ديدار افزود شما با به روز كردن دستگاه هاي و پمپهاي جايگاه سوخت رساني خود و تكريم ارباب رجوع مي توانيد قطعا نقش بسزايي را در هر چه بهتر اجرا شدن اين طرح ايفا كنيد.

در ادامه جلسه مشكلات و موارد مطرح شده توسط جايگاه داران بررسي و تصميمات و راهنماييهاي لازم ارايه گرديد.