ديدار رئيس اداره تامين اجتماعي شهرستان خاتم با فرماندار

ديدار رئيس اداره تامين اجتماعي شهرستان خاتم با فرماندار 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : " محمد علي  شاه حسيني " فرماندار شهرستان خاتم ضمن عرض تبريك به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان وخير مقدم و خوش آمدگويي ، ايشان را به ارائه بياناتشان دعوت كرد.

رئيس اداره تامين اجتماعي به ارائه گزارش عملكرد سال 90 پرداخت وبه مواردي چون :آمار بيمه شدگان صنف هاي مختلف و ميزان هزينه در بخش تعهدات بلند مدت ، كوتاه مدت وبيمه بيكاري اشاره كرد و آنرا را جمعا" مبلغي بيش از چهارده ميليارد ريال ذكر كرد كه به مستمري بگيران،بيمه شدگان وبيكاران تحت پوشش تامين اجتماعي پرداخت گرديده است.

ابويي همچنين در حوزه مسائل و مشكلات موجود به افزايش روزافزون مستمري بگيران نسبت به تعداد بيمه شدگان ، بدهي هاي انباشت شده وبعضا" صعب الوصول بعضي كارگاه هاي بزرگ در سطح شهرستان وهمچنين شهرداري ها ، ركود اقتصادي و تعطيلي تعدادي از كارگاه ها ، بالا رفتن نرخ بيكاري در طي چند سال گذشته و افزايش مقرري بگيران بيمه بيكاري در سطح شهرستان اشاره كردند .

فرماندار خاتم نيز در پايان از كليه پرسنل و كاركنان اداره تامين اجتماعي تقدير و تشكر نمود.