شناسه : 338652

ديدار اعضاء كانون بسيج هنر مندان شهرستان خاتم با فرماندار محترم شهرستان خاتم در هفته جوان


در اين جلسه سيد ناصر امامي با تبريك هفته جوان و همچنين اعياد و روز هاي پر خير و بركت شعبان از حضور پر شور هنرمندان جوان و پيشكسوت دراين جلسه تشكر و قدر داني ويژه اي بعمل آورد و نقش هنر مندان و تاثير آنها را بر نشاط اجتماعي در جامعه مهم ارزيابي كردندو اظهار داشتند بايد بدنبال فراگرفتن و ارئه صحيح هنر باشيم از فرصتها استفاده كنيم و هنر مندانه كار كنيم معيارها را بسنجيم و هنر راازدريچه ايمان ارائه كنيم تا باعث پيشرفت شويد هنر اگر ما را به خدا برساند ارزش دارد و بايد بر اموزش احتمام ورزيم.

در ادامه نيز نمايندگان حوزه هاي هنري به ارائه ديدگاهها و پيشنهادات خود پرداختند. 

خانم پور باقريان با بيان اينكه در رشته ما يعني گليم بافي بايدشناسانده شود خواستار زمينه سازي هايي جهت بازار يابي  و تبليغ گليم خاتم شودند.

آقاي علي دهقان نماينده حوزه تئاترو تعزيه با تبريك اعياد شعبانيه و عيد اعظم به كمبود امكانات هنر مندان در بحث نبود مجتمع فرهنگي - عدم حضور مسئولين در مراسمات و جلسات عدم تعامل خانه فرهنگ و اداره ارشاد با هنر مندان و توجه نكردن به هنر مندان در بحث تسهيلات اشاره كردند .

خانم تاج آيادي نماينده حوزه طراحي و نقاشي با بيان اينكه هنر مندان در ارائه آثار و فعاليتهايشان مشكلاتي دارند افزودند مهمترين عاملي كه باعث رشد انسان ميشود اين است كه خود انسان دنبال كار باشداگر چه از سوي مسئولين هم حمايت هاي مادي و معنوي  يا ارائه خدمات و تسهيلات بشوند تا به پيشرفتشان كمك كند.

آقاي نجفيان سرپرست اداره ارشاد اسلامي با بيان اينكه هنر بايد حرفه اي شود و حرمت هنر را بايد نگه داشت اگر هنر مند قدر خود را بداند علاقه مند هنر است علاقه مندانه كار كند و براي خود نمائي نباشد.

در پايان جلسه آقاي امامي با ارائه رهنمودها و  بر پيشرفت در كار تاكيدكردند.

همچنين در اين جلسه مصوباتي بشرح ذيل صورت گرفت .

            مقرر شد از سوي مشاور جوان جلسات ماهيانه در خصوص گفتگوي جوانان با مسئولين و فرماندار برگزار شود .

    مقرر شد زمينه هاي لازم جهت بازار يابي كالا توسط فرمانداري و صنايع دستي شهرستان فراهم گردد.

              مقررشد از سوي اداره ارشاد اسلامي كارگاه هاي آموزش حرفه اي براي هنر مندان تشكيل شود .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري ديدار فرماندار با جمعي از هنرمندان شهرستان
آدرس کوتاه :