شناسه : 358870
ديدارامام جمعه هرات ، بخشدار مركزي از خانوادهاي ايثارگران وجانبازان

ديدارامام جمعه هرات ، بخشدار مركزي از خانوادهاي ايثارگران وجانبازان


امام جمعه هرات ، بخشدار مركزي ، فرمانده ناحيه مقاوت بسيج سپاه خاتم ، رئيس بنياد شهيد و امور ايثار گران و مشاور فرماندار در امور ايثار گران با خانوادههاي ايثار گران و جانبازان محمود دهقان ، اكبر برزگرو عباس مهرجردي ديداركردند .
ديدارامام جمعه هرات ، بخشدار مركزي از خانوادهاي ايثارگران وجانبازان

 

 

آدرس کوتاه :