شناسه : 336912

دومين مانور انتخابات همزمان با سراسر كشور درشهرستان خاتم برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم دومين مانور انتخابات با هدف تست همزمان ارسال اطلاعات بر روي سرور هاي وزارت كشور   همزمان با سراسر كشور در شهرستان خاتم به اجرا درآمد . براساس اين گزارش اين مانور با حضور نمايندگان فرماندار ، رابطين فناوري   و كاربران رايانه شعب درسطح 36 شعبه اخذ راي در شهرستان خاتم با موفقيت برگزار شد .  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم دومين مانور انتخابات با هدف تست همزمان ارسال اطلاعات بر روي سرور هاي وزارت كشور  همزمان با سراسر كشور در شهرستان خاتم به اجرا درآمد .

براساس اين گزارش اين مانور با حضور نمايندگان فرماندار ، رابطين فناوري  و كاربران رايانه شعب درسطح 36 شعبه اخذ راي در شهرستان خاتم با موفقيت برگزار شد .

 

آدرس کوتاه :