دومين اتاق عمل درشهرستان خاتم راه اندازي شد

دومين اتاق عمل درشهرستان خاتم راه اندازي شد


رئيس بيمارستان آيت ا...خاتمي شهرستان خاتم

رئيس بيمارستان آيت ا...خاتمي شهرستان خاتم با اشاره به ارائه خدمات مطلوب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از راه اندازي دومين اتاق عمل با مساعدت  معاونت محترم بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد دربيمارستان آيت ا...خاتمي شهرستان خاتم خبرداد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم محمد جواد محمدي" رئيس بيمارستان آيت ا...خاتمي شهرستان خاتم  " با اعلام اين خبر اظهارداشت : ارتقاي زير ساخت ها ي بخش بهداشت ودرمان درمناطق محروم مورد توجه جدي دانشگاه علوم پزشكي استان قرار گرفته ، به طور كه گام هاي خوبي دراين راستا برداشته شده است.