دوازده فروردین روز احقاق حق، روزی پیروزی دین است

دوازده فروردین روز احقاق حق، روزی پیروزی دین استدوازدهمين روز بهار، مژده سرزميني مستقل است براي مردماني انديشمند و بزرگ؛ مردماني كه در توفان ها و صاعقه ها، دست در دست يكديگر، تنها به استقلال وطن مي انديشند.

دوازده فروردين، سالروز استقرار نظام جمهوري اسلامي و تجلي اراده ملت ايران، مبارك باد.

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم