در سال اصلاح الگوي مصرف شهرستان خاتم طي 11 ماه گذشته مقام برتر را درخصوص صرفه جويي مصرف آرد كسب كرد .

در سال اصلاح الگوي مصرف شهرستان خاتم طي 11 ماه گذشته مقام برتر را درخصوص صرفه جويي مصرف آرد كسب كرد .فرماندار در ادامه افزود با عنايت به پي گيريهاي  انجام شده در سال جاري 3 واحد نانوايي در شهر هرات از تافتون سنتي به نان محلي كرنان تبديل و در مروست نيز دو واحد نانوايي از تافتون سنتي به دستگاه حرارت غير مستقيم (صنعتي) تبديل شده كه نان توليدي آنها از كيفيت مطلوب و نسبتاً خوبي برخوردار است. و در همين راستا و در جهت افزايش كيفيت آرد نيز سهميه آرد مصرفي شهرستان كه قبلاً از كارخانه خوشه مهريز تامين مي گرديد از اوايل سالجاري از كارخانه هاي دانه سا و روشن يزد تامين شد كه سطح كيفيت آرد اين كارخانجات نسبت به كارخانه مهريز بسيار بهتر است .

همچنين ليست توزيع روستاهاي فاقد نانوايي نيز اصلاح و بر اساس كد ملي روستايي اين ليست تهيه گرديد كه با عنايت به مراتب فوق ميزان 152480 كيلوگرم در مصرف 11ماهه سالجاري نسبت به سال 1387 صرفه جويي و كاهش مصرف داشته ايم  كه جا دارد از توجه ويژه جناب آقاي اعلايي پور مدير كل غله و تمامي كارشناسان آن اداره و همچنين آقاي اكبر شمسي مسئول تعزيرات آرد و نان اين فرمانداري تقدير و تشكر نمايم.

لازم به ذكر است آقاي اعلايي پور مدير كل غله نيز طي نامه شماره 11540مورخ 88/12/1 از تلاشهاي آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان كه در جلوگيري از حيف و ميل نمودن آرد و اجراي فرمان مقام معظم رهبري در خصوص رعايت اصلاح الگوي مصرف تلاشهاي خوبي داشته اند تقدير و تشكر نموده اند .

 

                                                                                                                                                                                               روابط عوممي فرمانداري خاتم