شناسه : 341382
بخشدار مركزي خاتم

در راستاي تكميل ميدان ورودي روستاي سليم آباد هرات تيرهاي برق واقع در مسير جابجا گرديد


جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم تصريح نمود:  در راستاي تكميل ميدان ورودي روستاي  سليم آباد هرات و انجام عمليات زير سازي و آسفالت اطراف قوس ميدان و همچنين رفع حادثه خيزي محل تير هاي برق واقع در مسير با همكاري عوامل اداره برق شهرستان جابجا گرديد. در پايان بخشدار مركزي از همكاري و تعامل اداره برق شهرستان قدر داني نمودند  .
بخشدار مركزي خاتم
جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم تصريح نمود:  در راستاي تكميل ميدان ورودي روستاي  سليم آباد هرات و انجام عمليات زير سازي و آسفالت اطراف قوس ميدان و همچنين رفع حادثه خيزي محل تير هاي برق واقع در مسير با همكاري عوامل اداره برق شهرستان جابجا گرديد.
در پايان بخشدار مركزي از همكاري و تعامل اداره برق شهرستان قدر داني نمودند  .
آدرس کوتاه :