در دیدار فرماندار خاتم با مدیر عامل شرکت مخابرات استان

در دیدار فرماندار خاتم با مدیر عامل شرکت مخابرات استان


مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه مشکل برقراری اینترنت پرسرعت دربعضی ازروستاها و ارتباط تلفنی پمپ بنزین چاهک مورد درخواست فرماندار خاتم قرارگرفت  و مدیر عامل شرکت مخابرات قول  پیگیری و مساعدت دراین خصوص را دادند.