در جمع دانش آموزان و حلقه اي شجره طيبه صالحين شهرستان خاتم توجه به معنويت عامل نجات انسانهاست

در جمع دانش آموزان و حلقه اي شجره طيبه صالحين شهرستان خاتم توجه به معنويت عامل نجات انسانهاست


فرماندار خاتم :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "صبح امروز و در نشست 50 نفر از دانش آموزان و برگزيدگان بسيجي شهرستان و تعدادي از حلقه هاي شجره طيبه صالحين شا ه حسيني فرماندار خاتم با اشاره به هدف از تشكيل شجره طيبه صالحين و توقيت باورهاي ديني و پاسخگويي به شبهات و شائبه هايي كه دشمن در ذهن جوانان ما ايجاد مي كند بر هوشياري نسل جوان در مقابله و مواجهه با دشمنان تاكيد كرد