در جلسه ای به ریاست معاون استاندار بررسی شد؛میزان پیشرفت مصوبات مرتبط با شهرستان خاتم

در جلسه ای به ریاست معاون استاندار بررسی شد؛میزان پیشرفت مصوبات مرتبط با شهرستان خاتم
در جلسه ای به ریاست معاون برنامه ریزی استاندار یزد، میزان پیشرفت مصوبات مرتبط با شهرستان خاتم مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پیرامون مسائل مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد