در اولین روز از سال 1394 صورت گرفت: جلسه مهندس زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم با دکتر محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست و دکتر اکبری، معاون طبیعی اداره کل محیط زیست یزد در محل سایت حفاظتی باغ شادی

در اولین روز از سال 1394 صورت گرفت: جلسه مهندس زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم با دکتر محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست و دکتر اکبری، معاون طبیعی اداره کل محیط زیست یزد در محل سایت حفاظتی باغ شادی