شناسه : 30751047

در اولین روز از سال 1394 صورت گرفت: جلسه مهندس زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم با دکتر محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست و دکتر اکبری، معاون طبیعی اداره کل محیط زیست یزد در محل سایت حفاظتی باغ شادی


.center-element{ margin: auto; text-align: center; float: none; } .shadow img:hover{ box-shadow: 1px 1px 5px #242424; } .aui-carousel-menu-item{ background: #474a4b; border: 2px solid #cecece; } .aui-carousel menu a{ border-radius: 4px; } .aui-carousel-menu-active { background: none repeat scroll 0 0 #CECECE; border: 2px solid #474A4B; } .aui-carousel menu { background: none repeat scroll 0 0 #CFCFCF; border: 2px solid #FFFFFF; padding: 0px; } .aui-carousel-menu-pause { background-image: url("/html/themes/classic/images/aui/pause.png"); } .aui-carousel-menu-prev { background-image: url("/html/themes/classic/images/aui/prev.png"); } .aui-carousel-menu-next { background-image: url("/html/themes/classic/images/aui/next.png"); } .aui-carousel-menu-play { background-image: url("/html/themes/classic/images/aui/play.png"); }

آدرس کوتاه :