در اولین جشنواره تجلیل از دستگاه های برتر در امر سوادآموزی، با حضور استاندار یزد از فرماندار خاتم و مدیر چند دستگاه اجرایی تجلیل شد

در اولین جشنواره تجلیل از دستگاه های برتر در امر سوادآموزی، با حضور استاندار یزد از فرماندار خاتم و مدیر چند دستگاه اجرایی تجلیل شددر اولین جشنواره تجلیل از دستگاه های برتر در امر سوادآموزی، با حضور استاندار یزد از فرماندار خاتم و مدیر چند دستگاه اجرایی تجلیل شد.
 
لازم به توضیح است که در ارزیابی سال۱۳۹۳، نهضت سواد آموزی شهرستان های خاتم، تفت و مهریز رتبه های اول تا سوم استان را کسب نموده اند.