شناسه : 344992
پاسداشت هفته سلامت در دبيرستان امام خميني (ره)

درراستاي نکوداشت هفته سلامت باحضور جمعي ازکارشناسان بهداشت هفته سلامت در دبيرستان امام خميني (ره) گرامي داشته شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين مراسم که باشعارجهاني فشارخون راجدي بگيريم همراه بود کارشناس بهداشت خاتم درخصوص اهميت هفته سلامت ورعايت مولفه هاي سلامت نکاتي را بيان نمود.   وي تصريح کرد : برای برای اینکه سالمندان سالمی داشته باشیم باید از عواملی که سلامتی را به خطر می‌اندازد  همچون استفاده غذاهاي پرچرب، کشیدن سیگار، کم‌تحرکی و مصرف غذاهایی که از سلامت کافی برخوردار نیستند خوداري کنيم. درحاشيه اين مراسم فضارخون کارکنان ودبيران دبيرستان امام خميني توسط كارشناس بهداشت گزفته شد.
پاسداشت هفته سلامت در دبيرستان امام خميني (ره)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين مراسم که باشعارجهاني فشارخون راجدي بگيريم همراه بود کارشناس بهداشت خاتم درخصوص اهميت هفته سلامت ورعايت مولفه هاي سلامت نکاتي را بيان نمود.

 وي تصريح کرد: برای برای اینکه سالمندان سالمی داشته باشیم باید از عواملی که سلامتی را به خطر می‌اندازد  همچون استفاده غذاهاي پرچرب، کشیدن سیگار، کم‌تحرکی و مصرف غذاهایی که از سلامت کافی برخوردار نیستند خوداري کنيم.

درحاشيه اين مراسم فضارخون کارکنان ودبيران دبيرستان امام خميني توسط كارشناس بهداشت گزفته شد.

آدرس کوتاه :