درخشش ووشوكارشهرستان خاتم درهنگ كنگ

درخشش ووشوكارشهرستان خاتم درهنگ كنگاين مسابقات در دو بخش سان شو (مبارزه) و تالو(اجراي فرم) طي سه روز از تاريخ 20/12/1388 در هنگ كنگ برگزار شد و تيم ملي ايران با سيزده ورزشكار در اين مسابقات حضور داشت .
فرماندار خاتم موفقيت اين ورزشكار خاتمي را به جامعه ورزشي استان و شهرستان خاتم تبريك گفت و آن را نشانه شايستگي جوانان اين شهرستان در عرصه هاي مختلف ورزشي دانست .