شناسه : 342132

درخشش رزمي كاران خاتم در مسابقات كشوري كيك بوكسينگ


بنا به اعلام اداره تربيت بدني رزمي كاران شهرستان خاتم درمسابقات كشوري كيك بوكسينگ موفق به كسب رتبه هاي اول تا سوم شدند.

در اين مسابقات كه در مورخ 9/7/89 در استان برگزار گرديد ابوالفضل رئيسي و علي زماني موفق به كسب مقام اول نيكزاد زارعي ، ميثم محمودي و ظلمي باريكزهي موفق به كسب مقام دوم و سيد محسن طباطبايي موفق به كسب مقام سوم شد كه در همين راستا سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن تبريك كسب اين رتبه ها به ورزشكاران و تاكيد و تشويق بر ادامه كار تصريح كرده كه شهرستان محروم خاتم عليرغم كمبودها و فضاهاي ورزشي بحمدا... در اكثر رشته هاي ورزشي در استان از جايگاه خوبي برخوردار است كه انشاا... با همت ، تلاش و پشتكار جدي اميد كسب رتبه هاي كشوري و بين المللي در اين جوانان مستعد دور از انتظار نيست .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :