درجلسه اي با حضور دكتر فيض پور عضو هيات علمي دانشگاه يزد نحوه تدوين سند توسعه شهرستان خاتم بررسي گرديد.

درجلسه اي با حضور دكتر فيض پور عضو هيات علمي دانشگاه يزد نحوه تدوين سند توسعه شهرستان خاتم بررسي گرديد.در اين جلسه ابتدا سيدناصر امامي فرماندار شهرستان تصريح كرد شهرستان خاتم از استعداد هاي بالقوه اي  در ساير زمينه ها برخوردار است و متاسفانه از اين امكانات و پتانسيلها درجهت توسعه شهرستان استفاده نشده  و تدوين سند توسعه بايد با توجه به استعدادها و منابع منطقه درجهت رفع محروميت ها و فراهم نمودن زمينه هاي  اشتغال و همچنين راه اندازي صنايع تدوين گردد.

در ادامه دكتر فيض پور توضيحاتي در خصوص نحوه تدوين سند توسعه شهرستان ارائه و سوالاتي را مطرح  نمودند و متقاضيان اجراي پروژه (شركتها و دانشگاه ازاد اسلامي هرات) پاسخهاي سئوالات مذكور  را ارائه نمودند  و مقرر گرديد نامبرده ضمن بررسي سوابق علمي و تجربي متقاضيان تيمي كه از اين نظر با تجربه تر و داراي سوابقي در اين زمينه باشند را جهت اجراي پروژه مذكور به فرمانداري معرفي نمايند .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم