دانشگاه پیام نورمروست رتبه اول تا سوم کارشناسی این دانشگاه را اعلام کرد

دانشگاه پیام نورمروست رتبه اول تا سوم کارشناسی این دانشگاه را اعلام کرد


برگ زرینی دیگر

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم رتبه های برتر دانشگاه پیام نور به شرح ذیل اعلام شد

دررشته حسابداری  اکبر ایزدی  ، سیده فاطمه حسینی حسابداری ،زهرا حیاتی مدیریت بازرگانی  ، سمیه دهقان مدیریت بازرگانی  ، احمد اسدی مهندسی منابع طبیعی  ، نرجس رنجور مهندسی علوم کشاورزی  حائز رتبه های  اول شدند و  مسلم دهقان حسامپور مهندسی علوم کشاورزی رتبه دوم و سمیرا حمامی مهندسی کشاورزی رتبه سوم را دردانشگاه پیام نور مروست  کسب نموده اند.