شناسه : 343192
معاون فرمانداری خاتم :

دانشگاه ها مهمترین مراکز آموزشی پیشگیری از اعتیاد هستند


معاون فرمانداری خاتم ، اعتیاد را نوعی بیماری و بلایی خانمان سوز عنوان و دانشگاه ها و مراکز آموزشی را یکی از مهمترین و بهترین عامل فرهنگ سازی آموزشی پیشگیری از اعتیاد اعلام کرد.
معاون فرمانداری خاتم :

"غلامرضا عطائی" معاون فرماندار خاتم درجلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان  ، اعتیاد را یک نوع بیماری و بلایی خانمان سوز عنوان کرد و افزود: دانشگاه ها  و مراکز آموزشی  یکی از مهمترین و بهترین عامل فرهنگ سازی آموزشی پیشگیری از اعتیاد می باشند.
وی از مسئولان واساتید دانشگاهها خواست تا با بهره گیری از دانش روز و مطالعه هرچه بهتر و دقیق تر علل اعتیاد و راههای مقابله با آن و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد را به دانشجویان و اجتماع انتقال دهند.
در ادامه جلسه اعضای درخصوص راههای پیشگیری از اعتیاد دربین افراد اجتماع موضوعاتی که دربین اعضاء جلسه بحث وتبادل نظر گردید.

آدرس کوتاه :