خواهان استقلال اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان خاتم شد

خواهان استقلال اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان خاتم شد


فرماندار شهرستان خاتم ؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در نشستی فرماندار خاتم با مدیر کل اوقاف و امورخیری استان در محل اداره  کل اوقاف وامور خیریه داشتند مسائل و مشکلات شهرستان در حوزه وقف موردبحث وبررسی قرارگرفت.

دراین جلسه "محمد علی شاه حسینی"فرماندار با اشاره به کمبود امکانات درشهرستان خاتم به خصوص نداشتن چارت سازمانی ادارات و تجهیزات خواهان استقلال اداره اوقاف وامور خیریه از مهریز و معرفی مدیر اداره اوقاف وامور خیریه این شهرستان شد.

مدیر کل اوقاف وامورخیریه دراین خصوص قول پیگیری و حل و فصل مشکلات حوزه وقف را دادند.